Totaal van de risico’s

Hoewel de focus vaak ligt op het ‘nu’ en de maatregelen die we moeten uitvoeren, is het ook van belang om op langere termijn te kijken naar de mogelijke effecten van corona voor onze samenleving en onze organisatie. Via ons risicomanagement identificeren we de risico’s voor onze organisatie en proberen deze te kwantificeren.

Het uitbreken van de pandemie brengt verschillende soorten risico's met zich mee. Deze kunnen we verdelen in een aantal soorten:

  • hogere uitgaven
  • lagere inkomsten (en daardoor een afname van ons vermogen)
  • het niet (op tijd) realiseren van doelen.

In alle gevallen hebben de risico’s mogelijke gevolgen voor de doelstellingen. Hogere uitgaven betekent vaak dat we het ergens anders niet kunnen inzetten voor een doel.

Meer hierover in de weerstandsparagraaf.

Hieronder leest u een korte toelichting op enkele onzekerheden waar we mee te maken hebben. In de bijlage Risico-impactanalyse corona (bijlage) vindt u een actueel beeld van de grootste risico's die samenhangen met de coronacrisis. Waar we in de tweede tussenrapportage nog uitgingen van de twee scenario’s van het CPB (een basisraming en een tweede golfscenario), mogen we concluderen dat de basisraming achterhaald is. Een tweede golf heeft zich voor gedaan. Dit is het scenario dat wij voor de risico-impactanalyse volgen.

We hebben hogere uitgaven

Door de economische consequenties van de crisis bestaat het risico op een sterke instroom en vertraagde uitstroom van bijstandsgerechtigden. Hierdoor maken we meer kosten. We zien een mogelijkheid dat door de pandemie een toename van de vraag naar zorg ontstaat, zoals jeugdzorg (bijv. door escalatie) en ondersteuning bij eenzaamheid en depressie. Het risico bestaat dat budgetten worden overschreden en er tekorten ontstaan.

We hebben lagere inkomsten

Op dit moment zijn de signalen er nog niet, maar door de hoge uitgaven vanwege de crisis, bestaat het risico dat het rijk gaat korten op de algemene uitkering. Hierdoor ontvangen wij minder inkomsten. Naast het rijk, maken wij ook lokaal meer en andere kosten. Het rijk heeft toegezegd deze kosten te compenseren. Op termijn is het nog onduidelijk hoe de compensatie er uit gaat zien, en of dit voldoende de kosten dekt.

We hebben niet alle doelen gerealiseerd

Zoals u in het jaarverslag leest bij de verschillende inhoudelijke onderwerpen, heeft de crisis zowel een positieve als negatieve invloed gehad op het realiseren van doelen. Wanneer risico’s zich manifesteren waardoor er minder inkomsten of hogere uitgaven zijn, kan dit direct invloed hebben op het realiseren van de doelen.