Financiële vaste activa

De financiële activa hebben betrekking op:

Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

95

191

- overige langlopende geldleningen

9.323

8.805

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

-

-

Totaal financiële vaste activa

9.724

9.301

De financiële vaste activa zijn hieronder nader uitgewerkt.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Aantal aandelen

Nominale waarde per aandeel

Boekwaarde deelneming

Verantwoorde dividenden 2020

Bank Nederlandse Gemeenten

72.384

2,50

166.641

91.928

Alliander

539.969

5,00

27.771

448.412

Vitens

21.362

1,00

3.629

-

Amphion

42

453,78

9.983

-

Circulus - Berkel BV (aandelen B)

847

1,00

51.731

-

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Verstrekking

Intergemeentelijke kredietbank

45.779

Deelnemende gemeenten storten, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, inleggeld als werkkapitaal. Dit bedrag wordt éénmaal per drie jaar geactualiseerd. In 2018 is dit vastgesteld op € 1,59 per inwoner.

Leningen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2020

Schuldrestant ultimo boekjaar

Vitens

1,40

95.470

95.420

Voor de financiering van de terugkoop van de preferente aandelen is aan Vitens voor eenzelfde bedrag een lening verstrekt. Deze wordt in 15 jaar afgelost. De over de lening verschuldigde rente is gebaseerd op het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de 5 voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 1%. De eerste aflossing was op 1 juli 2007.

Overige langlopende geldleningen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2020

Schuldrestant ultimo boekjaar

Stichting Volkshuisvesting Nederland

div

7.334.378

Personeelshypotheken

div

195.397

1.624.310

Pro 8

1,33

363.000

Overige instellingen

nvt

1.217

In 2020 is voor € 700.000 kapitaal gestort in de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) voor duurzaamheidsleningen, stimuleringsleningen kluswoningen en stimuleringsleningen non-profit. De kapitaalverstrekking aan het SVn is onder te verdelen in het Startersfonds (€ 1.975.000), het Duurzaamheidsfonds (€ 2.494.000), het Blijversfonds (€ 253.000), het Duurzaamheidsfonds non-profit (€ 451.000), het Stimuleringsfonds kluswoningen (€ 500.000), Toekomstbestendig wonen (€ 1.597.000) en overig (€ 65.000).