Voorraden

Onder de voorraden zijn opgenomen de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we u naar de paragraaf Grondbeleid (2.2.7). Ook worden activa welke daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop opgenomen onder de voorraden.

Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:

In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

- complex 90, voorraad bouwkavels

1.800

186

656

1.330

- project jongerenhuisvesting

210

265

729

-255

- voorziening waardering bouwkavels

-296

-

-29

-267

Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie

1.714

451

1.356

809

Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

Voorgenomen te verkopen onroerend goed

528

9

537

-

Totaal gereed product en handelsgoederen

528

9

537

-