We hebben materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

- investeringen met economisch nut

44.491

1.621

287

2.160

43.665

af: voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)

1.128

2

228

902

- per saldo investeringen met economisch nut

43.363

1.619

287

1.933

42.762

- invest. met econ.nut met mogelijke dekking door heffingen

11.524

1.125

2.233

748

9.669

- investeringen met maatschappelijk nut

2.243

1.045

185

113

2.990

Totaal materiële vaste activa

57.130

3.790

2.705

2.794

55.420

De afzonderlijke investeringen staan in de investeringsplannen. Daarin staat het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de omvang, de besteding tot en met het voorgaande jaar en de besteding in 2022. De investeringsplannen laten we zien in de overzichten in de toelichting op de programma's onder het kopje 'Wat heeft het gekost' (bij programma 2, programma 3 en overhead).

De regel 'Voorgenomen te verkopen (presentatie onder Voorraden)' bevat de boekwaarden van de voormalige scholen De Mammoet in Velswijk en De Vordering in Vorden en het stationsgebouw in Vorden.

De materiële vaste activa zijn als volgt te rubriceren:

Materiële vaste activa, verloopoverzicht per categorie

Boekwaarde 1-1

Investeringen

Desinves-teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12

MVA economisch nut

- gronden en terreinen

4.440

-

287

29

4.125

- bedrijfsgebouwen

35.901

675

-

1.361

35.215

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

9.278

874

2.014

450

7.689

- vervoermiddelen

1.203

489

-

256

1.436

- machines, apparaten en installaties

1.275

261

142

134

1.260

- overige materiële vaste activa

2.790

445

77

450

2.707

Totaal MVA econoomisch nut

54.887

2.744

2.520

2.680

52.431

MVA maatschappelijk nut

- grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

2.243

1.045

185

113

2.990

Totaal MVA maatschappelijk nut

2.243

1.045

185

113

2.990

Totaal materiële vaste activa

57.130

3.790

2.705

2.793

55.421