iconAlgemeen

Rekeninguitkomst

De rekening sluit met een voordelig saldo van € 2.924.000 tegen een geraamd voordelig saldo van € 501.000. Het saldo is ontstaan ná tussentijdse en in de primitieve begroting geraamde en verwerkte toevoegingen en beschikkingen over de reserves.
De toevoegingen en beschikkingen over de reserves geven de mutatie in het eigen vermogen weer. In 2020 is per saldo circa € 2.923.000 beschikt over het vermogen. In een overzicht is dit als volgt weer te geven:

Mutatie eigen vermogen

Raming

Rekening

Baten

86.381

88.764

Lasten

90.892

88.233

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

-4.511

531

Toevoeging aan reserves

-1.622

-

Onttrekking aan reserves

2.387

2.393

Gerealiseerde resultaat

-501

2.924

Het geraamde overschot is als volgt ontstaan:

Omschrijving

Voordelig

Nadelig

Bedrag

Primitieve begroting / Programmaplan

5

1e Tussenrapportage 2020

1.761

2e Tussenrapportage 2020

789

Transformatie SD en 2e TR 2019

466

Totaal mutaties

1.255

1.761

-506

Totaal geraamd tekort (excl. sociaal domein)

-501

Beschikkingen en toevoegingen aan de reserves

De individuele beschikkingen en toevoegingen aan de reserves zijn weergegeven in de toelichting op de baten en lasten op kostensoort (3.4.6).

Resultaat

Ten opzichte van de begroting (na wijziging) is het resultaat € 3.425.000voordeliger. In de inleiding (1.1) geven we het resultaat verdeeld over de programma's weer. De afwijkingen lichten we in hoofdlijnen op de programma's toe bij het onderdeel "Wat heeft het gekost".