iconAlgemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijke trekker:

Dhr. W.W. Buunk

Ambtelijke trekker:

Dhr. H.R.T. Neijenhuis

Maatschappelijke doel

  • Financieel gezonde gemeente zijn
  • Herkenbare tarieven en belastingen; transparant en passend

Resultaten

1. We indexeerden de jaarlijkse belastingen en rechten volgens onze uitgangspunten in ons coalitie-akkoord.

  • Voor de onroerendezaakbelasting (ozb) is de gerealiseerde opbrengst over 2019 verhoogd met 1,4% voor inflatiecorrectie. Gebaseerd op die opbrengst hebben we de tarieven voor het belastingjaar 2020 berekend.
  • We lieten het niet doorvoeren van de inflatiecorrectie bij de ozb achterwege omdat we voor 2020-2023 grote opgaven zagen, waarvoor we onvoldoende middelen beschikbaar hadden.
  • We hadden geen kostendekkende tarieven voor de leges, de afvalstoffenheffing en de begraafrechten. Meer over de resultaten voor de heffingen en rechten heeft u kunnen lezen in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

2. De nota 'Reserves en voorzieningen is nog niet gewijzigd

  • De voortgang in de actualisatie van de nota 'Reserves en voorzieningen', om zo middelen te realiseren voor grote investeringsopgaven, is regelmatig benoemd in planning & controldocumenten. De actualisatie van deze nota wordt verwacht in de eerste helft van 2021. Meer informatie over de investeringen staat in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hieronder ziet u een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Deze baten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn de Algemene uitkering en de onroerende zaakbelastingen.

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Onvoorziene uitgaven (A)

-

-272

44

-

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

5.022

5.025

5.119

5.108

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.599

1.609

1.650

1.636

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

931

928

969

952

- Forensenbelasting

69

53

53

68

- Toeristenbelasting

286

260

205

246

- Reclamebelasting

114

114

114

143

Lokale heffingen (B)

8.021

7.989

8.110

8.153

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

44.441

45.353

46.680

47.037

- Uitkering sociaal deelfonds

6.255

6.193

6.684

6.810

Algemene uitkering (C)

50.696

51.546

53.364

53.847

Dividend / winstuitkering

- Alliander

592

316

448

448

- Vitens

19

21

-

-

- BNG

206

120

120

92

Dividend (D)

818

457

568

540

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

721

-1.163

-328

36

Saldo financieringsfunctie (F)

-3

282

34

-62

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

60.252

58.839

61.793

62.515

Toelichting dekkingsmiddelen

We gebruiken de financiële middelen voor de maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden richting onze burgers. De dekkingsmiddelen lichten we hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

Jaarlijks is € 3,50 per inwoner beschikbaar voor incidentele lasten die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2020 is deze post niet ingezet. Tegenover de post onvoorzien is in de begroting een taakstelling opgenomen van € 400.000. Deze is voor € 317.000 ingevuld met o.a. grondverkopen en bijstellen budgetten (2e Tussenrapportage 2020).

Lokale heffingen

De toeristenbelasting en de reclamebelasting zijn vrij aanwendbaar. U heeft besloten dat deze opbrengsten besteed worden voor respectievelijk toerisme en ondernemersfondsen, beide onderdeel van deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Informatie over de lokale heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief Sociaal domein)

De algemene uitkering hebben we in de programmabegroting inclusief wijzigingen opgenomen op basis van de gemeentefondscirculaire van mei 2020 aangevuld met berekeningen van het 1e pakket coronamiddelen zoals deze in een fictieve circulaire (junicirculaire 2020) waren opgenomen. De uitkomsten hiervan zijn (extra middelen corona ter hoogte van € 449.705) in de 2e tussenrapportage 2020 opgenomen en dus al verwerkt in de begroting inclusief wijzigingen 2020. Over de gevolgen van de september en decembercirculaire bent u middels actieve informatievoorziening geïnformeerd. De jaarrekening 2020 vermeldt de stand van de decembercirculaire 2020. Het positieve resultaat bestaat dus uit de gevolgen van de septembercirculaire, € 878.469 voordelig, onder aftrek van de al opgenomen middelen uit de fictieve junicirculaire € 449.705 en een voordeel van € 54.359 uit de decembercirculaire 2020. Het totale voordeel ten opzichte van de begroting komt daarmee in deze jaarrekening op € 483.123. Hiervan heeft ca. € 163.000 betrekking op het sociaal domein en ca. € 320.000 op het overige deel. Deze bedragen zijn inclusief de middelen uit het 2e en 3e pakket coronamaatregelen zoals deze zijn opgenomen in respectievelijk de september en de decembercirculaire 2020.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen zijn incidentele baten verantwoord die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan (deel)programma's.

Dividend

Veel van de deelnemingen in vennootschappen komen voort uit het verleden, toen de gemeente zelf nog taken op die terreinen uitvoerde (drinkwater- en energievoorziening). Informatie over de deelnemingen vindt u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

CBS 2020

€ 254

€ 267

€ 287

€ 261

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2020

€ 746

€ 757

€ 761

€ 712

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2020

€ 824

€ 828

€ 793

€ 779