iconBegrotingsrechtmatigheid

Programma

Lasten begroting

Lasten 2020

Overschrijding (-) Onderschrijding (+)

1A Vitale inwoners en samenleving

3.056

2.744

312

1B Toegang tot passende voorzieningen

38.598

38.944

-347

2A Passend wonen

1.576

1.509

66

2B Aantrekkelijke leefomgeving

24.881

24.090

791

3A Economie

2.034

1.248

786

3B Duurzaamheid

5.641

4.974

667

4A Besturen

3.163

3.103

59

Algemene dekkingsmiddelen

1.842

1.552

290

Overhead

10.100

9.889

211

Totaal

90.891

88.055

2.836

Toegang tot passende voorzieningen

Inkomensregelingen (open einde regeling, dekking door baten)
De voor 2020 ingeschatte kosten voor de Tozo-regeling worden overschreden. Tegenover deze hogere lasten staat een zelfde hogere bijdrage van het rijk.

Maatwerk dienstverlening (open einde regeling)
De stijging van de kosten van WMO vallen hoger uit dat voorzien. Dit zien we vooral terug op WMO vervoer en WMO individuele begeleiding. Deels heeft dit te maken met de uitzonderlijke situatie door corona.

Geëscaleerde zorg (open einde regeling)
De kosten van geëscaleerde jeugdhulp zijn in 2020 gestegen door een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op deze vorm van ondersteuning en een stijging van de kosten per jeugdige.

Aantrekkelijke leefomgeving

Openbare orde en veiligheid
Voor de kosten van ontmanteling en ruiming van een ontdekt druglab hebben we, voor zover de kosten niet kunnen worden verhaald, een voorziening getroffen (€ 434.000).

Besturen

Voorzieningen wethouders
Om aan de toekomstige pensioen- en wachtgeldverplichtingen voor (gewezen) wethouders te kunnen voldoen is en hogere dotatie (€ 103.000) aan de voorziengen noodzakeljk gebleken.

Investeringen

Een aantal investeringskredieten zijn overschreden.Het betreft Verkeersmaatregelen Wildenborgseweg (€ 6.000), Vervanging vrijverval riolering 2018 (€ 1.000), Vervanging ondergrondse containers (€ 18.000) en Audio visuele middelen (€ 5.000). De bestedingen zijn gedaan overeenkomstig de beoogde beschikbaar gestelde kredieten.