iconOverzicht baten en lasten op kostensoort

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijzigingen

Rekening 2020

Baten

Algemene uitkering

50.696

51.546

53.364

53.847

Overige inkomensoverdrachten

6.644

6.174

11.856

13.271

Belastingen

12.529

12.534

12.655

12.745

Overige opbrengsten, huren en pachten, leges

6.451

7.261

6.830

7.180

Dividend en -winstuitkering

818

490

568

540

Onttrekking uit voorzieningen

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.049

550

503

1.589

Totaal baten

78.187

78.554

85.776

89.172

Lasten

Personeelskosten

20.632

21.079

24.324

24.081

Afschrijvingen

3.212

3.334

2.889

2.855

Inkomensoverdrachten

28.229

27.483

38.502

37.761

Kosten derden

27.542

26.912

21.511

19.797

Dotaties voorzieningen

1.210

1.888

2.140

2.492

Aankoop grond en overige duurzame goederen

534

-

-

19

Totaal lasten

81.359

80.698

89.365

87.004

Rente

Rente baten

62

50

80

51

Rente lasten

824

778

786

781

Saldo rente lasten

762

729

707

731

Activering grondenexploitaties

232

-

215

906

Saldo van baten en lasten

-4.166

-2.872

-4.511

531

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan reserves

25

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

2.948

2.877

4.009

2.393

Gerealiseerde resultaat

-1.243

5

-501

2.924

(- = tekort)