iconOverzicht incidentele baten en lasten

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten. Van de incidenteel in de rekening opgenomen baten en lasten is het onderstaande overzicht te geven.

Omschrijving

Begroting

Rekening

Zorg en ondersteuning

Klijnsmagelden

61

61

Buurt en clubhuizen; corona

15

15

Buurt en clubhuizen;bijdrage provincie, corona

-15

-15

Welzijnsbeleid; corona

49

Welzijnsbeleid; bijdrage provincie, corona

-49

-49

Tozo

3.900

5.036

Tozo; rijksbijdrage

-3.900

-5.036

Afwikkeling Delta

-234

Inburgering, invoeringskosten en maatschappelijk begeleiding

122

WMO, niet geleverde zorg ivm corona

293

Jeugdzorg, compensatie voogdij 18+

400

Jeugdzorg, niet geleverde zorg ivm corona, meerkosten

191

Beschermd wonen

400

Beschermd wonen, gelden centrumgemeente

-982

-983

Programma Zorg en ondersteuning

-

-720

Wonen en leefomgeving

Plan van aan ondermijningsbeelden

15

18

Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt

50

25

Opstellen IHP

25

43

Herdenken 75 jaar vrijheid

11

11

Bibliotheekwerk

171

171

Project herstelplan bomen

160

37

Project herstelplan bomen

314

Subsidie afkoppelen verharding riolering

136

136

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

278

55

Winstneming en vrijval voorziening grondenexploitatie

-124

-208

Ontmanteling drugslab

434

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

75

5

Voorbereidingskosten VO Vorden

200

93

Sport algemeen; corona

17

17

Sport algemeen; bijdrage provincie, corona

-17

-17

Kunstverenigingen algemeen, corona

15

15

Kunstverenigingen algemeen, bijdrage provincie, corona

-15

-15

Biodiversiteit

20

16

Programma Wonen en leefomgeving

1.331

837

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Vitale kernen

600

254

Gebiedsprocessen LOP

80

80

Revitaliseren bedrijventerreinen

100

10

Toerisme

50

Toerisme, baten liquidatie RAL

-50

-50

Klimaat, Startnotitie naar aardgasvrij

100

Reductie energiegebruik

600

286

Reductie energiegebruik, rijksbijdrage

-540

-264

Verduurzaaming gemeentelijk vastgoed

30

Agrarisch coachingtraject

60

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

1.030

317

Bestuur

Programma Bestuur

-

-

Algemene dekkingsmiddelen

MKB deal Achterhoek

178

MKB deal Achterhoek, rijksbijdrage

-178

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

Overhead

Datasturing

56

33

Overhead

56

33

Incidentele stortingen / onttrekkingen reserves

-1.865

-1.865

Reserves

Saldo incidentele baten en lasten

552

-1.398

(+ = per saldo lasten)