iconToelichting baten en lasten op kostensoort

Algemene uitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Algemene uitkering gemeentefonds

46.680

47.037

Uitkering deelfonds sociaal domein

6.684

6.810

Totaal Algemene uitkering

53.364

53.847

Voor een toelichting op de algemene uitkering verwijzen we u naar de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).

Overige inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Participatie:

- bijdragen rijk

9.693

10.659

- bijdragen en verhaal

707

783

Overige bijdragen overheidsinstanties

1.426

1.767

Overige

30

62

Totaal overige inkomensoverdrachten

11.856

13.271

De uitvoering van de Tozo-regeling, en de daarbij behorende vergoeding van het rijk, is hoger dan aanvankelijk werd gedacht (€ 1.120.000). Voor de MKB deal Achterhoek is € 178.000 ontvangen. De uitvoering ligt bij de Regio Achterhoek. De vergoeding, welke niet is geraamd, is doorbetaald. Voor het project reductie enegiegebruik hebben wij € 540.000 geraamd en ontvangen. Hiervan is € 275.000 (nog) niet benut en doorgeschoven naar 2021. In de raming is € 400.000 opgenomen voor bijdrage compensatie voogdij 18+. Deze bijdrage wordt in 2021 afgewikkeld.
De hogere baten bijdragen overige overheidsinstanties wordt voornamelijk veroorzaakt door dat wij voor regionale samenwerkingsprojecten fungeren als penvoerder waarbij de baten (doorbelastingen) en de lasten niet zijn opgenomen in onze begroting (€ 89.000), het netto ramen van de monumentensubsidies (€ 64.000) . Daarnaast ontvangen wij ondermeer loonkostensubsidies en uitkeringen van het UWV welke niet zijn geraamd (€ 124.000).

Belastingen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.119

5.108

- niet woningen, eigenaren

1.650

1.636

- niet woningen, gebruikers

969

952

Toeristenbelasting

205

246

Forensenbelasting

53

68

Reclamebelasting

114

143

Rioolheffingen:

- woningen

4.127

4.145

- niet woningen

418

447

- baatbelasting

-

-

Totaal belastingen

12.655

12.745

Voor een toelichting op de belastingen en heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Overige opbrengsten, huren en pachten en leges

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Pachten

27

22

Huren

- woningen

25

7

- overige gebouwen

710

682

- gronden

10

4

Leges

bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

894

988

rijbewijzen en reisdocumenten

270

293

overige leges

102

161

Overige opbrengsten

afvalstoffenheffing

2.865

2.629

opbrengst grondstoffen (afvalstoffenheffing)

452

557

lijkbezorgingsrechten

505

492

overig

971

1.344

Totaal overige opbrengsten, huren en pachten en leges

6.830

7.180

Huren overige gebouwen
De huuropbrengsten hebben betrekking op de verhuur van een gedeelte van het gemeentehuis (€ 156.000), sportaccommodaties (€ 284.000), bibliotheken (€ 90.000) en overige bezittingen (€ 152.000).

Leges
De stijging van de leges ten opzichte van de raming is vooral toe te schrijven aan de legesopbrengst voor wijzigen of afwijken van bestemmingsplannen en de leges voor het hebben van leidingen en graven in gemeentegrond.

Afvalstoffenheffing en lijkbezorgingsrechten
Voor een toelichting op de heffingen verwijzen we u naar de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Dividend en winstuitkering

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Bank Nederlandse Gemeenten

120

92

Vitens

-

-

Circulus-Berkel

-

-

Alliander

448

448

Totaal dividend en winstuitkering

568

540

Voor een toelichting verwijzen we u naar de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Verkoop grond en overige duurzame goederen
 
De opbrengst grondverkopen hebben voornamelijk betrekking op de verkoop van kavels uit de (afgesloten) grondenexploitatie Winkelskamp (€ 654.000) en de CPO projecten voor de Berkenlaan, AH-lokatie en Schilderoordschool (€ 729.000).
Voor een totaaloverzicht van de mutaties in de grondexploitaties verwijzen we naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2).

Personeelskosten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Vergoeding raadsleden

373

372

College

461

461

Griffie

175

178

Ambtenaren burgerlijke stand

8

7

Wsw

2.549

2.526

Gemeentelijke organisatie

20.758

20.538

Totaal personeelskosten

24.324

24.081

Het positieve verschil op de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door nog niet opgevulde openstaande vacatures.

Afschrijvingen

Begroting na wijziging

Rekening

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.161

2.126

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

182

182

Programma 4 Bestuur

Overhead

545

544

Totaal afschrijvingen

2.889

2.855

Inkomensoverdrachten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Afdracht leges

106

106

Sociale uitkeringen in natura

17.433

18.024

Sociale uitkeringen in geld

11.679

11.459

Subsidies:

VVV

116

58

Peuterspeelzalen

50

47

Yunio

429

429

Bibliotheken

818

818

Dierenopvang

37

40

Overige marktpartijen

8

8

Raadfracties

6

2

Overige subsidies

2.716

2.106

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

Regio Achterhoek

243

245

VNOG

2.257

2.257

GGD

571

560

Laborijn

1.400

1.226

ECAL

257

247

Overige bijdragen

42

-202

Gemeentelijke bijdragen:

VNG

150

144

Overige gemeentelijke bijdragen

38

-

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

145

187

Totaal inkomensoverdrachten

38.502

37.761

Kosten derden, aankoop grond en overige duurzame goederen

Omschrijving

Producten

Afval

Riool

Gronden-exploitatie

Overhead

Energie

276

9

274

42

Overige goederen en diensten

12.427

2.813

590

189

3.177

Duurzame goederen

19

Totaal

12.722

2.822

864

189

3.219

Begroot

13.893

3.134

842

-

3.642

De mutatie in de grondenexploitatie wordt geactiveerd op de balans (zie Activering grondenexploitaties). Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in de toelichting op de balans, voorraden onderhanden werk (3.3.2).

Dotaties voorzieningen

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

106

210

Sportaccommodaties

313

313

Gemeentelijke gebouwen

523

523

Ontmanteling drugslab

434

Vervangingsinvesteringen riolering

1.198

1.198

Vrijval voorziening grondenexploitatie

-29

Vrijval voorziening Regionale bedrijventerreinen

-

-185

Totaal dotaties voorzieningen

2.140

2.463

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

De voorzieningen zijn op peil gebracht in overeenstemming met gehanteerde uitgangspunten en de uitgevoerde actuariële berekeningen. Een aanvullende dotatie is noodzakelijk gebleken door verlaging van de rekenrente voor het bepalen van de omvang van de voorziening per ultimo jaar. Meer informatie vindt u in de toelichting op de balans (3.3.3).

Onderhoud sportaccommodaties en gemeentelijke gebouwen

De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de in 2018 geactualiseerde onderhoudsplanningen.

Ontmanteling drugslab
In 2020 is een drugslab ontdekt. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, is een voorziening getroffen.

Vervangingsinvesteringen in riolering

Met vervangingsinvesteringen in riolering wordt in de tariefstelling rekening gehouden. De hiervoor ontvangen baten worden toegevoegd aan de voorziening. De daadwerkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.

Vrijval voorzieningen
Door gunstige ontwikkelingen op onze grondenexploitatie in Steenderen en het regionaal bedrijventerrein kon een deel van de getroffen verliesvoorzieningen vrijvallen.

Rente baten, rente lasten

Omschrijving

Begroting na wijziging

Rekening

Rente baten:

Rente baten

66

40

Personeelshypotheken

14

11

Rente lasten:

Leningportefeuille

697

697

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

1

1

Beheerkosten SvN

25

19

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

63

63

Totaal rente

707

729

Activering grondenexploitaties

De activering heeft betrekking op het overbrengen van de mutaties in de grondenexploitatie naar de balans, onderdeel Voorraden (3.3.2). De mutaties zijn als volgt weer te geven:

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

609

191

Rentekosten

9

Afsluiten complexen

117

124

288

Grondverkopen, overige opbrengsten

-967

-339

-1.385

Totaal activering voorraad grond

-232

-215

-906

Onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

Besluit

Begroting na wijziging

Rekening

I / S

Bijzondere bijstand t.l.v. Minimafonds

basisbegroting

6

S

Klijnsmagelden

R 09-07-2020

61

61

I

Plan van aan ondermijningsbeelden

R 29-05-2019

15

15

I

Onderhoudsplan wegen Bloemenbuurt

R 09-07-2020

50

50

I

Opstellen IHP

R 09-07-2020

25

25

I

Herdenken 75 jaar vrijheid

R 09-07-2020

11

11

I

Bibliotheekwerk

R 09-07-2020

171

171

I

Project herstelplan bomen

R 09-07-2020

160

160

I

Subsidie afkoppelen verharding riolering

R 09-07-2020

136

136

I

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

R 09-07-2020

660

660

I

Projecten Landschapselementen

R 09-07-2020

80

80

I

Vitale kernen

R 09-07-2020

100

100

I

Agrarisch coachingstraject

R 29-05-2019

60

60

I

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen

R 29-05-2019

75

75

I

Advieskosten aardgasvrij maken woningen

R 29-05-2019

45

45

I

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

R 29-05-2019

5

5

I

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

R 29-05-2019

30

30

I

Startnotitie Op weg naar aardgasvrij

R 29-05-2019

100

100

I

Project Doorontwikkeling P&C

R 07-11-2019

25

25

I

Project datasturing / digitalisering

R 09-07-2020

56

56

I

Derving Nuondividend

basisbegroting

344

344

S

Huisvesting (gemeentehuis / werf)

basisbegroting

177

177

S

Resultaat Sociaal domein

basisbegroting

1.622

Totaal onttrekking aan reserves

4.009

2.393

(I = incidentele onttrekking reserve; S = structurele onttrekking reserve)