iconWe geven informatie over Wet Normering Topsalarissen (WNT)

Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.

Omschrijving

B.J. Drewes

M. Veenbergen

Functiegegevens

directeur

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1-1 t/m 31-12

10-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.066

90.195

Beloningen betaalbaar op termijn

20.198

15.870

Subtotaal

133.264

106.065

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

210.674

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2022

133.264

106.065

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2021

B.J. Drewes

Functiegegevens

directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

105.194

Beloningen betaalbaar op termijn

20.316

Subtotaal

125.510

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

Bezoldiging 2021

125.510

We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.