iconFinanciering

We financieren onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Met het eigen vermogen bedoelen de algemene- en bestemmingsreserves. Het vreemde vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en de voorzieningen. In het onderstaande overzicht geven we dit weer.

1-1-2020

31-12-2020

Te financieren (A)

materiële vaste activa

60.916

59.910

financiële vaste activa

9.301

9.724

grondenexploitaties

2.242

809

Saldo A

72.459

70.442

Financieringsmiddelen (B)

leningen o/g

15.935

14.894

reserves en voorzieningen

67.782

68.794

Saldo B

83.717

83.689

Financieringstekort (A - B)

-

-

Financieringsoverschot (B - A)

11.258

13.247

In het overzicht is een toename te zien van het financieringsoverschot. Een deel is te verklaren door het achterlopen van investeringen ten opzichte van de beschikbaargestelde kredieten. Ook hebben tal van projecten vertraging opgelopen, ondermeer door de gevolgen van de corona pandemie, wat heeft geresulteerd in een rekeningoverschot voor 2020. Daarnaast zijn rijksmiddelen ontvangen voor de Tozo-regeling die nog niet geleid hebben tot uitgaven.

Materiële- en financiële vaste activa en grondexploitaties

We investeerden ongeveer € 2,6 mln in materiële vaste activa en hierop vond voor € 2,9 mln afschrijvingen plaats. Verder brachten we € 0,8 mln aan vervangingsinvesteringen in riolering ten laste van de hiervoor gevormde voorziening.
Het betreft voornamelijk investeringen in reconstructie, herinrichting en verkeersmaatregelen wegen (€ 285.000), revitaliseren bedrijventerreinen (€ 205.000), het aanbrengen van LED-verlichting op de openbare verlichting (€ 85.000), de vervanging van ondergrondse afvalcontainers (€ 106.000), rioleringwerken en het afkoppelen van verharding (€ 1.572.000),materieel buitendienst (€ 140.000) en ICT / audiovisuele middelen (€ 153.000).

De financiële vaste activa stijgen als gevolg van de kapitaalstorting in de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor startersleningen (€ 700.000). Hiertegenover staan de aflossingen op personeelshypotheken (€ 195.000) en op de uitgezette lening aan Vitens (€ 95.000).

De boekwaarden op de grondexploitaties zijn met € 1.513.000 afgenomen door verkopen van kavels in het complex Winkelskamp, CPO-projecten Jongerenhuisvesting en de verkoop van een woning in Steenderen.

Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in Programma 2 Wonen en Leefomgeving (2.1.2).

Leningenportefeuille

We namen geen nieuwe leningen op. We lostten € 1,0 mln op de leningen af. Aan het einde van het jaar resteert nog een leningschuld van € 14,9 mln.

Reserves en voorzieningen

We haalden €2,4 mln uit de reserves. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten(3.4.5) geven we de bestedingen weer. In de toelichting op de balans gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.