iconRisicobeheer

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (Fido) geeft gemeenten en overige decentrale overheden richtlijnen voor hun kredietwaardigheid en positie op de financiële markten. Een gezonde financiering centraal staat. De wet geeft twee concrete richtlijnen: de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Het doel om te voorkomen dat de leningportefeuille te gevoelig is voor rentefluctuaties.

Renterisiconorm

We overschreden de risiconorm van €16,2 mln (20% van het begrotingstotaal) niet. Hoeveel we aflossen en of de rente verandert op leningen bepaald het risico. We losten €1,0 mln af op onze leningen en trokken geen nieuwe leningen aan. We lopen geen risico op wijzigingen van rentepercentage op de leningen, omdat onze opgenomen leningen een vast rentepercentage hebben voor de hele looptijd.

Kasgeldlimiet

We bleven ruim binnen de kasgeldlimiet van € 6,9 mln. De limiet is ingesteld om een grens te stellen aan de korte termijn financiering. De limiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. De gemiddelde netto vlottende schuld mag de limiet niet overschreiden. De tabel geeft de gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal weer.

netto vlottende middelen

schuld / overschot

eerste kwartaal

overschot

6.516

tweede kwartaal

overschot

8.724

derde kwartaal

overschot

16.375

vierde kwartaal

overschot

17.062