iconGrondexploitaties

Er zijn geen reguliere grondexploitaties meer. We verkopen alleen de nog beschikbare kavels. Om het verloop van deze verkoop te monitoren en boekhoudkundig te verantwoorden openden we in 2017 de 'grondexploitatie voorraad kavels'. In 2020 nam de voorraad kavels verder af. Er resteren nog enkele kavels op de volgende drie bedrijventerreinen. De verwachting is dat we in 2021 alle complexen afsluiten. Alle grondexploitaties zijn dan beëindigd.

 • Winkelskamp-Oost Hengelo
  Bij Winkelskamp-Oost werken we met een uitgeefbaar terrein waarvoor we geen verkaveling maakten. Hiermee leveren we maatwerk aan de kopers. In 2020 verkochten we in totaal 8.368 m2. De resterende 4.028 m2 verkochten we al. De verwachting is dat alles in 2021 wordt geleverd. Winkelskamp is hiermee uitverkocht.
 • Vinkenkamp Zelhem
  Op bedrijventerrein Vinkenkamp te Zelhem zijn nog 7 kavels (circa 13.356 m2) beschikbaar, in 2020 sloten we meerdere koopovereenkomsten gezamenlijk circa 7.620m2, maar in 2020 is geen grond geleverd. In 2021 worden de kavels geleverd. De overige oppervlakte is in opties gegeven, we verwachten dat ook daar een deel in 2021 zal worden verkocht. Vinkenkamp heeft dan geen kavels meer beschikbaar.
 • Steenderdiek Steenderen
  Op bedrijventerrein Steenderdiek in Steenderen verkochten we in 2020 de laatste kavel van 3.086 m2. Deze grond wordt in 2021 betaald en geleverd. Steenderdiek is hiermee uitverkocht.

2020 Jongerenhuisvesting 
Op de 5 locaties die gereserveerd zijn voor jongerenhuisvesting zijn in totaal 45 kavels beschikbaar. Het betreft in totaal 7.543 m2. We konden in 2020 26 koopovereenkomsten voor deze kavels sluiten. De overige 19 kavels verkopen we in 2021. Daarbij de opmerking dat voor één locatie van 7 woningen meerdere zienswijzen zijn ingediend.

In 2020 is over de exploitaties een resultaat van € 259.000 verwerkt volgens de 'percentage of completion' methode. Voor de boekwaarde van de nog te verkopen kavels verwijzen wij u naar de toelichting op de balans (in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie). We verwachten nog voor ca. € 0,6 mln. aan investeren in de grondenexploitaties. De opbrengstwaarde van de nog te verkopen kavels en percelen wordt geschat op € 2,5 mln.
Voor de exploitatie Steenderdiek wordt rekening gehouden met een verlies. Hiervoor is een voorziening getroffen (€ 267.000).
Gezien de relatief lage boekwaarde van de diverse complexen en de nog te maken kosten ten opzichte van de opbrengstwaarde heeft de grondenexploitatie een laag risicoprofiel.

Projecten

 • Kavelruil
  In de vrijwillige kavelruil voerde de kavelruilcommissie ruim honderd keukentafelgesprekken. In het noordelijk deel van Bronckhorst is daarna 125 hectare geruild in 4 ruilplannen, nog zonder de inbreng van de gemeentelijke en provinciale gronden. Nieuwe ruilplannen, waar deze gronden een rol spelen, kon de commissie door de coronacrisis nog niet afronden. We hebben voor de afronding van het project uitstel van de Provincie tot eind 2021.
 • Industriepark Zelhem
  Vanuit het principe van faciliterend grondbeleid, kochten we een bedrijfsgebouw op het Industriepark in Zelhem. Hiermee bevorderen we de herstructureringsopgave.
   
 • Plantenbos Steenderen
  Van Staatsbosbeheer kochten we het Plantenbos in Steenderen vanuit een erfpachtsituatie aan. We verkopen het het bos door. Hiermee houden we het in stand en borgen we de openbaarheid.