Onderhoud groen

Voor het onderhoud van groen zijn drie plannen kaderstellend:

  • Het Groenstructuurplan is ons kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het groen onderhouden we op drie verschillende kwaliteitsniveaus: accent, efficiënt en natuurlijk.
  • Het bomenbeleidsplan geeft ons richtlijnen voor het behoud, het beheer en het omvormen van het huidige bomenbestand.
  • Het biodiversiteitsplan geeft ons uitgangspunten voor ander beheer van het groen voor meer biodiversiteit.

Stand van zaken onderhoud

Het onderhoud aan het groen voeren we uit binnen de gestelde kaders van het Groenstructuurplan, voor tweederde deel door de eigen dienst en de rest door een marktpartij. De gemeente zet hierbij, net als de marktpartij, mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Relevante ontwikkelingen

  • In 2020 is groot onderhoud aan de laanbomen voorbereid en aanbesteed. Dit project maakt deel uit van het bomenherstelplan. Het groot onderhoud bestaat uit dunning van de lanen (kap om en om) en aanplant van bomen om de lanen te versterken en te herstellen. We pasten de plannen op basis van reacties van inwoners nogmaals aan. We namen de kaders van het biodiversiteitsplan en de landschapsontwikkelingsvisie daarin mee. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het werk uitgevoerd.
  • We werkten ook in 2020 aan diverse initiatieven mee. In overleg met diverse inwoners (en buurten) richtten we op een aantal plekken het openbaar groen opnieuw in en zaaiden we plekken in met bloemenmengsels. Daarbij sloten we diverse adoptieovereenkomsten af voor het beheer en onderhoud van groen (participatie).
  • Met de werkgroepleden van het biodiversiteitsplan stelden we de uitgangspunten voor de overgang naar ecologisch bermbeheer op en werkten we deze verder uit. In het najaar van 2020 breidden we het verschralingsbeheer (maaien en afvoeren) verder uit.

Financiën

Voor het onderhoud van het groen, de uitvoering van het herstelplan bomen en de dunning van de bomen zijn voorstellen voor resultaatbestemmingen van in totaal € 520.000 opgenomen. Voor de rest voerden we de werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten uit.