iconRatio weerstandsvermogen

In onderstaande tabel hebben we diverse ratio's uitgewerkt om het weerstandsvermogen te kunnen toetsen (volgens artikel 17, lid 1 van de Financiële verordening 2017 Bronckhorst). Dit zijn ook de kengetallen die de provincie gebruikt vanuit haar functie als toezichthouder. Onder de tabel met ratio's beschrijven we wat de 5 landelijke kengetallen inhouden.

Omschrijving

2019 rekening

2020 begroting

2020 rekening

Netto schuldquote

5,97%

12,58%

1,81%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-5,53%

2,28%

-8,74%

Solvabiliteitsratio

61,70%

60,11%

60,46%

Structurele exploitatieruimte

-6,23%

-4,00%

-0,39%

Grondexploitatie

2,19%

0,00%

0,91%

Belastingcapaciteit

112%

106%

99%

Netto schuldquote

Met de netto schuldquote geven we inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het laat zien of we investeringsruimte hebben of niet. Ook zegt het kengetal wat over de flexibiliteit. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossingen) er zijn en daardoor minder flexibel. Voor het percentage geldt: hoe lager hoe beter.
In 2020 is het financieringsoverschot toegenomen door het achter blijven van voorgenomen investeringen, het rekeningsoverschot door onderbesteding mede als gevolg van de pandemie en (nog) niet bestede rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tozo-regeling. Hierdoor hebben wij geen leningen hoeven aan te trekken.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

In de berekening van de nette schuldquote is niet zichtbaar waarvoor wij de schulden zijn aangegaan. Zo ka een hoge schuld ook worden veroorzaakt doordat middelen worden doorgeleend. Voor onze gemeente is dat met name het geval voor duurzaamheidsleningen. Om te laten zien of we veel geld doorlenen aan derden wordt de schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Net als voor de netto schuldquote geldt ook hiet: hoe lager het kengetal hoe beter.
In 2020 hebben wij, bovenop de al beschikbare middelen, € 700.000 kapitaal gestort in het SVn voor duurzaamheidsleningen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarin de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (het financiële kengetal solvabiliteitsratio), hoe financieel gezonder de gemeente.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of we in staat zijn om structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Schommelt de waarde rond de nul? Dan is de ruimte vrijwel volledig benut.

Grondexploitatie

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse totale gemeentelijke baten. De waarde laat zien dat wij nauwelijks tot geen actieve grondexploitaties hebben.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe onze belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een jaar vergelijken we met het landelijk gemiddelde van het vorige jaar en is uitgedrukt in een percentage daarvan. Een uitkomst hoger dan 100% betekent dus hogere woonlasten dan het gemiddelde van Nederland. Meer hierover hebben we beschreven in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).