Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) (8.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie; grondverwerving, bouw en woonrijp maken; bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van kostenverhaal en de bouwgrondcomplexen; verkoop van bouwrijpe gronden; onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Wat heeft het gekost?

8-2_  Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

158

43

27

20

7

V

Totaal baten (8)

142

7

131

483

352

V

Saldo

-16

-36

103

463

360

V

Omschrijving

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Grondverwerving, bouw- woonrijp maken, plankosten ed.

609

Rentekosten

9

Afsluiten complexen

117

Grondverkopen, overige opbrengsten

-967

Bijdrage derden, bijdrage reserve, treffen voorzieningen

Totaal activering voorraad grond

-232

-

-

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten