Wonen en bouwen (8.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2A Passend wonen

Wat valt onder dit taakveld

Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening; Bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en bouwtoezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), woningbouw en woningverbetering, woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning en stedelijke vernieuwing.

Wat heeft het gekost?

8-3_  Wonen en bouwen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.953

1.917

1.548

1.489

59

V

Totaal baten (8)

1.157

1.190

805

865

60

V

Saldo

-796

-727

-743

-625

119

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten