Beheer overige gebouwen en gronden (0.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen: beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Wat heeft het gekost?

0-3_  Beheer overige gebouwen en gronden

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

570

441

432

449

-16

N

Totaal baten (8)

278

118

248

329

81

V

Saldo

-293

-323

-184

-120

64

V

Toelichting op de verschillen

De hogere baten zijn met name een gevolg van de verkoop van gemeentelijke eigendom rondom het verzorgingshuis Markenheem in Hummelo.

Specificatie lasten en baten