Cultureel erfgoed (5.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

Wat heeft het gekost?

5-5_  Cultureel erfgoed

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

476

436

418

435

-18

N

Totaal baten (8)

24

-

-

64

64

V

Saldo

-452

-436

-417

-371

46

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten