Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Activiteiten ter bevordering van de beeldende kunst, muziek, dans en toneel: subsidiëren van podia, muziek, dans en toneel, accommodaties voor beeldende kunst, subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten, kunstaankopen, subsidiëren van cultuuruitingen, kunstzinnige vorming, culturele manifestaties waaronder herdenkingen en overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Wat heeft het gekost?

5-3_  Cultuur-presentatie, productie, particip

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

216

195

314

294

20

V

Totaal baten (8)

32

-

15

39

24

V

Saldo

-184

-195

-299

-255

44

V

Specificatie lasten en baten