Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen: onderwijsondersteuning, uitgaven bijzonder onderwijs, achterstandenbeleid, coördinatie samen naar school, volwasseneneducatie, peuterspeelzalen, leerling-zorg en leerlingbegeleiding, leerlingenvervoer en stimuleren schooldeelname.

Wat heeft het gekost?

4-3_  Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.482

1.456

1.533

1.526

7

V

Totaal baten (8)

90

157

190

196

6

V

Saldo

-1.392

-1.299

-1.343

-1.330

13

V

Specificatie lasten en baten