Onderwijshuisvesting (4.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; verhuur van lokalen; opstellen programma huisvesting en vandalismebestrijding.

Wat heeft het gekost?

4-2_ Ā Onderwijshuisvesting

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.413

1.637

1.591

1.450

141

V

Totaal baten (8)

57

46

36

23

-14

N

Saldo

-1.357

-1.590

-1.555

-1.428

127

V

Toelichting op de verschillen

Met name als gevolg van Covid-19 zijn er door vertraging in de besluitvorming minder kosten gemaakt. Voorbereidende activiteiten schuiven door naar 2021. Gedacht moet worden aan: opstellen ruimtelijke uitgangspunten, opstellen stedenbouwkundig advies, taxatie- en verwervingskosten, advieskosten en mogelijk kosten voor projectleiding. Hiervoor is een voorstel voor resultaatbestemming in de jaarstukken 2020 opgenomen.

Specificatie lasten en baten