Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Openbaar groen, natuur en recreatie: natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden; aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte; aanleg en onderhoud van openbaar water; aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen; hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Wat heeft het gekost?

5-7_  Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

3.344

3.210

3.492

3.046

446

V

Totaal baten (8)

103

177

207

132

-74

N

Saldo

-3.241

-3.033

-3.286

-2.914

372

V

Toelichting op de verschillen

De lagere kosten zijn met name een gevolg van de volgende nog niet uitgevoerde werkzaamheden. Voor beide is een voorstel voor een resultaatbestemming opgenomen in de jaarstukken 2020.

  1. Door corona zijn de in 2020 geplande onderhoudswerkzaamheden in het groen nog niet volledig afgerond en afgerekend.
  2. Door wijziging van projectmedewerkers en stagnering als gevolg van corona (afstemming met belangenorganisaties) heeft de voorbereiding en uitvoering van het herstelplan bomen vertraging opgelopen. Aanbesteding heeft in juli 2020 plaatsgevonden, maar de eerste opdracht kon pas eind 2020 gegeven worden. Uitvoering vindt in voor- en najaar 2021 plaats.

De lagere baten zijn met name een gevolg van de vertraging in het budgetneutrale project vrijwillige kavelruil door Covid-19. Er zijn minder kosten gemaakt en daardoor ook minder bijdragen van de provincie en de overige partijen ontvangen. Dit project kende een eindtijd van juli 2021, maar loopt nu waarschijnlijk door tot in 2022.

Specificatie lasten en baten