Openbare orde en veiligheid (1.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid; BOA's; wet Bibob; bureau Halt; preventie en criminaliteit; opstellen en handhaven APV;leges drank en horeca; wet wapen en munitie; beleid toezicht ruiming conventionele explosieven; veilige woon- en leefomgeving; antidiscriminatiebeleid; doodsschouw (door de officier van Justitie gelast) en dierenbescherming.

Wat heeft het gekost?

1-2_  Openbare orde en veiligheid

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

836

644

735

1.241

-506

N

Totaal baten (8)

41

-

-

64

64

V

Saldo

-794

-644

-735

-1.177

-442

N

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten