Parkeren (2.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen; parkeerbeleid; parkeermeters; fietsenstalling.

Wat heeft het gekost?

2-2_  Parkeren

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

24

27

23

23

-

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-24

-27

-23

-23

-

V

Specificatie lasten