Riolering (7.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

De gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: Waterkwaliteit, opvang en verwerking van afval- en hemelwater; inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; voorkomen van grondwaterproblemen; rioolwaterzuivering; bestrijding verontreiniging oppervlaktewater; baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen).

Wat heeft het gekost?

7-2_  Riolering

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

3.302

3.575

3.673

3.596

77

V

Totaal baten (8)

4.528

4.545

4.545

4.604

59

V

Saldo

1.226

970

872

1.009

137

V

Toelichting op de verschillen

De lagere kosten zijn met name een gevolg van toegezegde maar nog niet uitgekeerde subsidies voor het afkoppelen van hemelwater door eigenaren.
Door een hoger aantal heffingseenheden dan geraamd hebben wij een meeropbrengst uit de rioolheffing.
Voor beide is een voorstel voor een resultaatbestemming opgenomen in de jaarstukken 2020.

Exploitatieresultaat

Omschrijving riolering

Rekening 2019

Begroting 2020

Rekening 2020

Kosten

916

973

940

Kapitaallasten

887

925

872

Dotatie voorziening vervangingsinvesteringen

1.024

1.203

1.203

Apparaatskosten

454

436

433

Overhead

323

312

310

Kosten straatreiniging

21

23

23

Verrekenbare compensabele BTW

567

612

619

Totaal Lasten

4.192

4.483

4.399

Opbrengst rioolheffingen

4.503

4.545

4.592

Baatbelasting

4

-

-

Totaal Baten

4.508

4.545

4.592

Exploitatieresultaat

316

62

193

Toelichting exploitatieresultaat

Specificatie lasten en baten