Ruimtelijke ordening (8.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: voorbereiden en vaststellen structuurplannen, structuurvisies en bestemmingsplannen; faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid).

Wat heeft het gekost?

8-1_  Ruimtelijke ordening

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

2.013

2.220

2.286

1.955

331

V

Totaal baten (8)

162

170

150

155

5

V

Saldo

-1.851

-2.051

-2.137

-1.801

336

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten