Sportaccommodaties (5.2)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden, (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, trapveldjes in de wijk.

Wat heeft het gekost?

5-2_  Sportaccommodaties

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.111

1.093

1.121

1.133

-12

N

Totaal baten (8)

327

304

339

369

29

V

Saldo

-783

-789

-782

-765

17

V

Specificatie lasten en baten