Sportbeleid en activering (5.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

De niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden en sport in de buurt en combinatiefuncties.

Wat heeft het gekost?

5-1_  Sportbeleid en activering

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

314

234

335

338

-3

N

Totaal baten (8)

44

-

23

125

102

V

Saldo

-270

-234

-312

-213

99

V

Toelichting op de verschillen

Betreft met name de ontvangen rijksmiddelen in het kader van de regeling Spuk Sport ter compensatie van het btw-nadeel als gevolg van de sinds 1 januari 2019 verruimde btw-vrijstelling op sport (€ 66.000 voordeel). En de ontvangen uitkering in het kader van de regeling Sportakkkoord (€ 20.000 voordeel).

Specificatie lasten en baten