Verkeer en vervoer (2.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving
Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: verkeersbeleid; verkeersmaatregelen; beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op de verkeersveiligheid; aanleg en reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte; civiel technische kunstwerken; verlichting wegen; gladheidbestrijding; straatreiniging; reguleren openbare ruimte en verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Wat heeft het gekost?

2-1_  Verkeer en vervoer

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

4.227

4.675

4.795

4.420

376

V

Totaal baten (8)

537

139

139

242

104

V

Saldo

-3.690

-4.536

-4.657

-4.178

479

V

Toelichting op de verschillen

De lagere kosten zijn met name een gevolg van de volgende nog niet uitgevoerde werkzaamheden. Voor de punten 1, 2 en 4 zijn voorstellen voor een resultaatbestemming opgenomen in de jaarstukken 2020.

  1. Door Corona en bezwaren heeft de aannemer voor de uitvoering van herstelplan Bomen vertraging opgelopen. In 2021 wordt het dunnen en herplanten uitgevoerd.
  2. De voorbereidingen voor het uitvoeringsplan voor de Bloemenbuurt in Zelhem heeft vertraging opgelopen.
  3. Er zijn minderkosten gemaakt voor de aankoop van diverse materialen (zand voor zandwegen, klinkers, trottoirtegels etc) voor het onderhoud van de wegen dan andere jaren.
  4. Samen met de provincie zijn we een proces begonnen om in Laag-Keppel zowel de Hummeloseweg van de gemeente als de Dorpsstraat van de provincie aan te pakken. Ons doel is de wegen verkeersluw te maken en daarmee de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Wanneer uit dit proces blijkt dat er aanpassingen aan de Hummeloseweg gedaan moeten worden gebruiken we hiervoor € 100.000. De verwachting is dat in 2021 een besluit genomen wordt over de mogelijke maatregelen.

De hogere baten zijn met name een gevolg van de meeropbrengsten voor leges en degenaratiekosten met betrekking tot de aanleg van glasvezel en het verzwaren van het stroomnet in verband met toegenomen teruglevering van energie uit zonnepanelen. Hierbij is ook veel in asfaltwegen gewerkt waardoor wij meer degeneratiekosten in rekening hebben gebracht dan andere jaren.

Specificatie lasten en baten