Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

De op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: bedrijvenloket, ondernemersloket; stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven; regelen straathandel, markten alsook veemarkten; de BIZ-bijdrage; marktgelden en staanplaatsgelden markten.

Wat heeft het gekost?

3-3_  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

80

83

83

82

1

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-80

-83

-83

-82

1

V

Specificatie lasten