Economische ontwikkeling (3.1)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid; clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven; lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden; samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en ontwikkelingen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Wat heeft het gekost?

3-1_  Economische ontwikkeling

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

-158

1.056

1.329

701

628

V

Totaal baten (8)

2

25

-

40

40

V

Saldo

161

-1.031

-1.329

-661

668

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten