Afval (7.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: afvalscheiding en recycling; vuilophaal en afvoer; vuilstort en verwerking; baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Wat heeft het gekost?

7-3_  Afval

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

3.014

3.436

3.492

3.183

309

V

Totaal baten (8)

2.970

4.363

3.316

3.187

-130

N

Saldo

-44

927

-176

3

179

V

Toelichting op de verschillen

  1. We maakten minder kosten dan dat we verwachtten en meldden dat in de tussenrapportage. Belangrijkste oorzaak is dat de hele verwerking en vermarkting van de stroom PMD vanaf het tweede kwartaal aan de markt is overgelaten. Voor de inzameling van PMD is een gemeentelijk regie-orgaan (RKN) opgericht. De verwerking en vermarkting van PMD wordt via de RKN aan de markt overgelaten. Als gemeente ontvangen wij via de RKN een vergoeding voor het ingezamelde (schoon) PMD. Deze aangepaste werkwijze maakt dat ruim € 200.000 aan verwerkingskosten niet meer onderdeel zijn van de dienstverleningsovereenkomst met Circulus Berkel. Deze kosten worden direct verrekend met de vergoeding voor PMD. Daarbij zamelden wij fors minder restafval in wat een positief effect heeft op de kosten. Het tekort is uitgekomen op € 787.000 en niet de €1.138.000 waar wij bij de eerste tussenrapportage van waren uitgegaan.
  2. De afvalstoffenheffing was niet kostendekkend. Er kwam € 1,25 miljoen euro minder heffing binnen dan begroot. Dit was ook lager dan de begrotingswijzing na het raadsdebat hierover en de tussenrapportage. Oorzaak van het tekort was een verkeerde aanname over het gebruik van de keuzecontainer en het minder aanbieden van (rest)afval. Gemiddeld betalen inwoners 3,4% meer afvalstoffenheffing dan in 2019.

De oorzaak van het niet kostendekkend zijn van de afval- en grondstofinzameling ligt in de inkomstenkant. Deze conclusie sluit aan bij de uitgevoerde onderzoeken voor het nieuwe grondstoffenplan.

Specificatie lasten en baten