Milieubeheer (7.4)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling
Deelprogramma: 3B Duurzaamheid

Wat valt onder dit taakveld

Gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; beheersing van geluidhinder; bescherming tegen straling en dergelijke; verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven; ongediertebestrijding en RUD.

Wat heeft het gekost?

7-4_  Milieubeheer

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.511

1.399

2.149

1.791

358

V

Totaal baten (8)

67

62

602

351

-251

N

Saldo

-1.444

-1.337

-1.547

-1.440

107

V

Toelichting op de verschillen

Van het Rijk zijn gelden ontvangen voor de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en de warmtevisie. Door de coronamaatregelen konden de inwoners de energiebesparende producten niet meer ophalen bij de deelnemende winkeliers. Er is door het Rijk uitstel gegeven, zodat dit in 2021 kan worden gedaan. De uitvoering van de startnotitie Op weg naar een aaardgasvrij Bronckhorst heeft vertraging opgelopen door extra werkzaamheden op het terrein van het windproces en meer tijd nodig was voor het aantrekken van een procesbegeleider. In 2021 wordt de warmtetransitie opgepakt. Voor beide projecten is een voorstel voor een resultaatbestemming opgenomen in de jaarstukken 2020.

Specificatie lasten en baten