Bestuur - griffie (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

De facilitering van de bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders; raad en raadscommissies; de ondersteuning van de raad, griffie; regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie en accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1G_  Bestuur - griffie

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

850

761

851

791

61

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-849

-761

-851

-791

61

V

Toelichting op de verschillen

In 2020 is sprake van onderuitputting van onder andere de budgetten voor scholing en ondersteuning van de raadsfracties. Een groot aantal presentaties en bijeekomsten is weggevallen als gevolg van de coronamaatregelen, waaronder 'Groep 8 aan de macht' en de cursus 'Politiek actief' (€ 13.000 voordeel). Daarnaast vielen de werving- en selectiekosten voor de nieuwe griffier lager uit dan verwacht (€ 15.000 voordeel) en waren de kosten voor het rekenkameronderzoek dit jaar lager dan begroot (€ 14.000 voordeel).

Specificatie lasten