Bestuur - overig (0.1)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

De facilitering van de bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders; raad en raadscommissies; de ondersteuning van de raad, griffie; regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie en accountantscontrole.

Wat heeft het gekost?

0-1OV_  Bestuur - overig

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.858

1.069

1.070

1.126

-56

N

Totaal baten (8)

31

-

-

-

-

-

Saldo

-1.827

-1.069

-1.070

-1.126

-56

N

Toelichting op de verschillen

De overschrijding op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door hoger uitvallende kosten voor het op peil houden van de wachtgeld- en pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders (nadeel € 103.000), zie nadere toelichting hieronder. Deze hogere kosten worden deels gecompenseerd door lager uitvallende reis-, representatie- en scholingskosten van het college (voordeel van ca. € 35.000).

Voorziening wachtgeld/pensioen wethouders vóór herindeling
Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. (Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer.) Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2020 een dotatie van € 1.400 geraamd. De werkelijk benodigde dotatie bedraagt € 30.000. Voornaamste oorzaak is de daling van de rekenrente van 0,290% naar 0,082% per 31-12-2020.

Voorziening wachtgeld wethouders
De gemeente heeft op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-)wethouders. Om de voorziening op peil te houden was in de begroting 2020 een dotatie van € 28.000 geraamd. In werkelijkheid kan de voorziening per 31-12-2020 worden verlaagd met € 55.000. Belangrijkste oorzaken zijn het tussentijds beëindigen van een uitkering en vrijval van een wachtgeldvoorziening als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Voorziening pensioen wethouders
De gemeente is verantwoordelijk voor de wethouders pensioenen. Jaarlijks doteren we daarom een zodanig bedrag aan deze voorziening dat we aan onze toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Begroot was een dotatie in 2020 van € 77.000. Gezien de totale verplichting per 31-12-2020 is een dotatie van € 234.000 nodig. Belangrijkste oorzaak van de hogere dotatie is de verlaging van de rekenrente van 0,290% vorig jaar naar 0,082% per 31-12-2020. Gevolg is dat er nu een groter kapitaal nodig is om op termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Specificatie lasten en baten