Burgerzaken (0.2)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Burgerzaken: paspoorten en rijbewijzen;bevolkingsregister; straatnaamgeving en kadastrale informatie; burgerschap; verkiezingen en referenda; legesopbrengsten burgerzaken.

Wat heeft het gekost?

0-2_ Ā Burgerzaken

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.316

1.176

1.241

1.187

54

V

Totaal baten (8)

454

391

355

391

36

V

Saldo

-863

-785

-886

-796

90

V

Toelichting op de verschillen

...

In onderstaand overzicht zijn kengetallen weergegeven over de afgegeven documenten.

Aantallen

Omschrijving

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Uittreksels GBA

180

230

294

329

445

417

Uittreksel / afschrift Burgerlijke stand

197

304

310

303

376

387

Paspoorten

508

1.150

3.193

3.814

3.238

2.893

ID kaarten

1.178

1.409

3.150

4.531

5.059

4.008

Rijbewijzen

4.469

4.846

4.670

4.868

3.902

2.860

Gezondheidsverklaring

538

789

717

707

707

626

Verklaring omtrent gedrag

198

297

529

512

683

827

Legalisatie handtekening

64

150

96

86

90

124

Gehandicaptenparkeerkaarten

120

159

138

167

168

153

Naturalisatie

62

15

29

19

21

Overig burgerzaken

9

13

25

22

36

34

Specificatie lasten en baten