Leeswijzer

Op het niveau van de taakvelden wordt landelijk informatie verzameld. Dit is het niveau waarop gemeenten zich onderling kunnen meten. We hebben alle taakvelden ondergebracht in de door de raad vastgestelde (deel)programma's.

Er staat alleen financiële informatie in de taakveldenrekening

In het onderdeel 'Programmaplan' in de Jaarstukken 2020 is onder 'Wat heeft het gekost' per deelprogramma aangegeven wat de financiële ontwikkelingen per taakveld zijn. In deze taakveldenrekening worden de verschillen per taakveld toegelicht als het verschil € 25.000 en groter is.

De toelichting op de taakvelden is als volgt ingedeeld:

  • wat valt er onder het taakveld volgens het BBV;
  • wat heeft het gekost;
  • toelichting op de verschillen;
  • weergave van lasten en baten in grafieken.

Wat zijn de baten en lasten in de taakvelden

In de taakvelden worden alleen de directe uitvoeringskosten verantwoord. De baten en lasten, zoals deze worden gepresenteerd in de financiële overzichten, zijn dan ook de directe toerekenbare baten en lasten. De overhead (alle ondersteuning) wordt in een apart taakveld (0.4) opgenomen en niet doorverdeeld. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de overhead bij gemeenten.

Overhead wordt uitgedrukt in percentages

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma wordt dat percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s opgeteld. Deze opslag bedraagt voor

Voor de berekening van kostprijzen (bijvoorbeeld voor rioolheffing en leges) wordt een ander percentage gebruikt, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. . Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

Goed om te weten

De cijfers in tabellen, grafieken en opstellingen in deze taakveldenrekening staan in euro's. In de tabellen staat een kolom 'V / N' en deze afkortingen worden ook in de toelichtingen gebruikt hierbij staat V voor voordeel en N voor nadeel.