Overhead - Algemeen (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces: financiën; toezicht en controle gericht op de eigen organisatie; personeel en organisatie; de gemeentesecretaris; inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); juridische zaken; bestuurszaken en bestuursondersteuning; informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen; facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging); documentaire informatievoorziening (DIV) en managementondersteuning primair proces.

Omdat hier veel clusters bij betrokken zijn hebben we dit taakveld in de taakveldenrekening gesplitst in 7 onderdelen.

Wat heeft het gekost?

0-4ALG_  Overhead - algemeen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

5.161

4.883

5.421

5.392

28

V

Totaal baten (8)

-

-

-

32

32

V

Saldo

-5.161

-4.883

-5.421

-5.360

60

V

De kosten van overhead zijn als volgt weer te geven (het gaat hierbij om de totale kosten van overhead, dus overhead algemeen, communicatie, facilitair, financiën, ICT, juridisch en P&O):

Omschrijving

Begroting 2020 (na wijziging)

Rekening 2020

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

5.512

5.733

Energiekosten

41

42

Belastingen

9

2

Leveringen en diensten derden

3.593

3.175

Dotatie voorziening onderhoud

224

224

Kapitaallasten

722

713

Totaal lasten

10.100

9.889

Baten

Vergoedingen voor personeel

50

128

Huren

177

156

Leveringen en diensten

9

22

Bijdragen instanties / overig

14

71

Totaal baten

250

377

Saldo

-9.850

-9.512

Toelichting op de verschillen

Er is een positief verschil van 60 tussen begroot en realisatie. De totale baten geeft de vergoeding aan van Delta voor de loonkosten van een voormalig medewerker. Het voordeel op de totale lasten is voor een deel veroorzaakt door minder organisatie ontwikkelactiviteiten.

Specificatie lasten