Overhead - ICT (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - ICT

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4ICT_  Overhead - ict

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

1.872

1.564

1.862

1.757

105

V

Totaal baten (8)

10

-

-

-

-

-

Saldo

-1.862

-1.564

-1.862

-1.757

105

V

Toelichting op de verschillen

In 2020 is sprake van onderuitputting van onder andere de budgetten voor datasturing (voordeel € 23.000), doorontwikkeling digitalisering (voordeel € 27.000) en automatisering Financiën (voordeel € 30.000).

Datasturing

De verdere ontwikkeling van datagedreven werken en het realiseren van het datalab GO is verschoven naar 2021. Reden hiervoor is dat medewerkers dit jaar niet voor datasturing, maar voor de Corona-crisis zijn ingezet. Daarnaast zijn door Corona bestuurlijke bijeenkomsten ter voorbereiding op het plan van aanpak en het krijgen van commitment van deelnemende gemeenten niet doorgegaan.

Doorontwikkeling digitalisering

In 2020 is bij de planning, uitvoering en het budgetbeheer van het uitvoeringsprogramma doorontwikkeling digitalisering ten onrechte rekening gehouden met een kostenpost van €27.000 voor het project inrichten werkprocessen I-Zaaksuite. Eind 2020 bleek dat deze post reeds bij de start van het project I-Zaaksuite was afgewikkeld.

Specificatie lasten en baten