Overhead - Juridisch (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Juridisch

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4JUR_  Overhead - juridisch

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

24

36

36

42

-5

N

Totaal baten (8)

3

-

-

-

-

-

Saldo

-21

-36

-36

-42

-5

N

Specificatie lasten en baten