Overhead - P&O (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - P&O

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4PO_  Overhead - p&o

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

816

947

934

938

-4

N

Totaal baten (8)

90

89

50

152

103

V

Saldo

-726

-858

-885

-786

99

V

Toelichting op de verschillen

Het totaal laat een positief verschil zien tussen wat begroot was en de werkelijke kosten van 99.

Dit bestaat uit onderstaande grote posten:

Opleidingskosten: 51

Door de pandemie waren er minder opleidingen.

Wervingskosten: -23

De overschrijding bestaat uit kosten voor een bureau die de werving verzorgt voor een aantal moeilijk in te vullen vacatures.

Sociaal budget, kosten personele activiteiten en overige kosten personeel: 21

Activiteiten en bijeenkomsten waren fysiek niet mogelijk waardoor ook minder reis- en verblijfkosten.

Subsidies voor loonkosten en opleidingen: 44

Overig: 6

Specificatie lasten en baten