Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds (0.7)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Algemene uitkering

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering; integratie-uitkeringen; decentralisatie-uitkeringen en artikel 12 uitkering.

Wat heeft het gekost?

0-7_  Algemene uitkering ov.uitk.Gemeentefonds

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

-

-

-

-

-

-

Totaal baten (8)

50.696

51.546

53.364

53.847

483

V

Saldo

50.696

51.546

53.364

53.847

483

V

Toelichting op de verschillen

De algemene uitkering hebben we in de programmabegroting inclusief wijzigingen opgenomen op basis van de gemeentefondscirculaire van mei 2020 aangevuld met berekeningen van het 1e pakket coronamiddelen zoals deze in een fictieve circulaire (junicirculaire 2020) waren opgenomen. De uitkomsten hiervan zijn (extra middelen corona ter hoogte van € 449.705) in de 2e tussenrapportage 2020 opgenomen en dus al verwerkt in de begroting inclusief wijzigingen 2020. Over de gevolgen van de september en decembercirculaire bent u middels actieve informatievoorziening geïnformeerd. De jaarrekening 2020 vermeldt de stand van de decembercirculaire 2020. Het positieve resultaat bestaat dus uit de gevolgen van de septembercirculaire, € 878.469 voordelig, onder aftrek van de al opgenomen middelen uit de fictieve junicirculaire € 449.705 en een voordeel van € 54.359 uit de decembercirculaire 2020. Het totale voordeel ten opzichte van de begroting komt daarmee in deze jaarrekening op € 483.123. Hiervan heeft ca. € 163.000 betrekking op het sociaal domein en ca. € 320.000 op het overige deel. Deze bedragen zijn inclusief de middelen uit het 2e en 3e pakket coronamaatregelen zoals deze zijn opgenomen in respectievelijk de september en de decembercirculaire 2020.

Specificatie baten