Belastingen overig (0.64)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals: hondenbelasting; precariobelasting; reclamebelasting; heffing en invordering; bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-64_  Belastingen overig

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

114

116

137

83

54

V

Totaal baten (8)

469

427

372

457

85

V

Saldo

355

311

235

373

139

V

Toelichting op de verschillen

Na de vaststelling van de offerte 2021-2025 van GBTwente is de verdeling van de (perceptie)kosten ook aangepast. In de kosten zitten de kosten die vanaf 2021 toegerekend worden aan forensenbelasting, toeristenbelasting en begraafrechten. Dat er minder kosten waren, werd veroorzaakt door lagere indexering 2016-2020 dan geraamd (€ 54.000 V).

De hogere baten bij reclamebelasting (kernen € 21.000 V en industrieterrein € 8.000 V) worden, na verrekening met de perceptiekosten van GBTwente, via subsidie uitgekeerd aan ondernemersfondsen. Bij de toeristenbelasting was nog nog sprake van een verrekening van de opbrengst over 2019 (€ 41.000 V). De hogere opbrengst bij forensenbelasting (€ 15.000 V) is het resultaat van een onderzoek van GBTwente in 2020 naar de gebruikers van recreatiewoningen.

Specificatie lasten en baten