Mutaties reserves (0.10)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0.1 tot en met 8.3 (met uitzondering van taakveld 0.11).

Wat mag het kosten?

0-10_  Mutaties reserves

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

25

-1.520

-1.622

-

-1.622

N

Totaal baten (8)

2.948

1.357

2.387

2.393

6

V

Saldo

2.923

2.877

4.009

2.393

-1.616

N

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten