Overige baten en lasten (0.8)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel: Overige lasten en baten

Wat valt onder dit taakveld

Stelposten; taakstellende bezuinigingen; begrotingsruimte; etc.; niet voorziene uitgaven.

Wat heeft het gekost?

0-8_  Overige baten en lasten

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

-498

1.291

382

285

97

V

Totaal baten (8)

222

-

54

321

267

V

Saldo

721

-1.291

-328

36

364

V

Toelichting op de verschillen

...

Specificatie lasten en baten