OZB niet-woningen (0.62)

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Onderdeel : Lokale heffingen

Wat valt onder dit taakveld

De onroerend zaakbelasting op niet-woningen: belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken; heffing invordering; bezwaar en beroep.

Wat heeft het gekost?

0-62_  OZB niet-woningen

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroot na wijz. 2020

Rekening 2020

Verschil begr.na wijz. / rekening 2020

V / N

Totaal lasten (4)

206

221

221

200

21

V

Totaal baten (8)

2.530

2.537

2.619

2.588

-31

N

Saldo

2.324

2.316

2.398

2.388

-10

N

Toelichting op de verschillen

Na de vaststelling van de offerte 2021-2025 van GBTwente is de verdeling van de (perceptie)kosten ook aangepast. De kosten voor ozb niet-woningen zijn jaarlijks lager (€ 21.000 V). Het verschil komt samen bij de kosten van heffing en invordering (taakveld 0.64). De ozb-baten zijn circa 1% lager dan geraamd en zowel bij gebruikers als bij eigenaren niet-woningen aanwezig (€ 31.000 N).

Specificatie lasten en baten