Inleiding

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken over 2018 aan. Hiermee leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beleid uit de begroting 2018. We werken aan de verbetering van de leesbaarheid van onze financiële documenten. In de jaarstukken hebben we de verantwoording waar mogelijk geformuleerd in termen van het maatschappelijke resultaat dat wij bereiken. We leggen daarin de relatie met de beleidsdoelen die de gemeenteraad voor 2018 vaststelde. 2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het aantreden van een gemeentebestuur van een nieuwe coalitie met nieuwe ambities uit het coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’. In de jaarstukken geven wij daarom ook aan welke stappen we sinds juni 2018 hebben gezet om op vier inspirerende opgaven grote bewegingen te realiseren:

 • Dienstbare overheid: open en uitnodigend
  Wij zijn trots op de kracht in onze samenleving en ondersteunen waar het nodig is. We willen een dienstbare overheid zijn en werkten waar mogelijk verbindend. Samen met inwoners, organisaties, ondernemers en partners werkten we aan maatschappelijke opgaven. Wij zetten ons in 2018 in om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Naast de gebruikelijke kanalen kunnen inwoners sinds 2018 vragen ook via WhatsApp stellen.
   
 • Duurzaamheid vanuit realisme
  De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Wij werken hier samen met inwoners, verenigingen en ondernemers naar toe. Zo besloot de raad de duurzaamheidslening voort te zetten, zodat inwoners hun woning kunnen verduurzamen. We ondersteunden initiatieven vanuit de samenleving, zoals zonnepanelen op het clubgebouw van een golfclub, circulaire economie en Zonnige Bedrijven. We reikten de duurzaamheidsprijs en de Duurzame Ster uit, zijn gestart met het vervangen onze openbare verlichting door Led-verlichting en onze energiecoaches gingen op pad om voorlichting te geven. Inwoners en ondernemers dachten tijdens de energierally’s mee over duurzaamheid en we stelden een routekaart naar 2030 op.
   
 • Kwaliteit van leefomgeving
  De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in. Deze wet biedt de gemeente het instrument om samen met inwoners en ondernemers de kwaliteit van de leefomgeving te borgen of verbeteren. In 2018 bereidden we ons hier op voor door het opstellen van een plan van aanpak voor het omgevingsbeleid. Dit verwerken we nu tot een routekaart, waarin we ook stappen formuleren voor organisatieontwikkeling. Een werkgroep vanuit de raad werkt samen met het college aan het formuleren van de ambitie voor het omgevingsbeleid nieuwe stijl. Leefbare en vitale kernen vinden we belangrijk. Samen met de werkgroepen Vitale Kernen werken we hard aan een plan om op de toekomst voorbereid te zijn.
   
 • Proactief inspelen op demografische ontwikkelingen
  We spelen in op ontwikkelingen en verwachtingen en benutten kansen om bloei te versterken. In Vorden startten we met de voorbereidingen voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs. Ook over duurzame inzet van de bibliotheek gingen we in gesprek met inwoners. We willen passende huisvesting voor jongeren en startten in 2018 met een pilot voor jongerenhuisvesting. Dit rollen we in 2019 ook uit in twee andere kernen. Ook startten we met de kluswoninglening. We willen een vitale economische gemeente zijn. Daarom startten we met het opstellen van een economische agenda Bronckhorst, om samen met ondernemers te komen tot verbetering van het ondernemersklimaat. Het nieuwe platform ‘ondernemendbronckhorst’ functioneert daarbij als digitaal uithangbord en netwerk.
   

Rekeningresultaat

De beleidsmatige toelichting ziet u per deelprogramma bij het onderdeel "Maatschappelijke doelen" en "Wat hebben we voor de beoogde resultaten gedaan in 2018". De rekening sluit met een nadelig resultaat van € 786.000. We hadden een nadelig resultaat verwacht van € 430.000. Rekening houdend met het al verwachte tekort op het sociaal domein en de afvalstoffenheffing geven de overige activiteiten (per saldo) een positief beeld met een voordeel resultaat van € 1.900.000. Hiervan heeft circa € 694.000 betrekking op projecten die in 2019 doorlopen. € 1.200.000 kan toegevoegd worden aan de algemene reserve. De verdeling van het resultaat over de programma's is als volgt:

Programma

Saldi per programma

Afwijking

Voordelig

Begroting

Rekening

/ nadelig

(na wijziging)

Zorg en ondersteuning

-25.461

-27.618

-2.157

nadelig

Wonen en leefomgeving

-17.541

-16.744

797

voordelig

Bedrijvigheid en ontwikkeling

-1.433

-821

613

voordelig

Bestuur

-3.115

-3.358

-243

nadelig

Totaal programma's

-47.550

-48.541

-991

nadelig

Algemene dekkingsmiddelen

54.686

54.784

98

voordelig

Overhead

-9.017

-8.604

414

voordelig

Heffing Vpb

-

-

-

voordelig

Onvoorzien

-128

-

128

voordelig

Saldo van baten en lasten

-2.010

-2.360

-351

nadelig

Toevoeging / onttrekking reserves

1.580

1.574

-5

nadelig

Gerealiseerd resultaat

-430

-786

-356

nadelig

We geven hieronder een overzicht van de belangrijkste in het oog springende afwijkingen:

 • De kosten voor de jeugdzorg nemen toe en laten ondanks de tussentijdse bijstelling van de budgetten een forse overschrijding zien (nadeel € 739.000)
 • Inzet op re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt en gunstige economische ontwikkelingen hebben een positief effect op de participatieuitkeringen. Daarbovenop zijn de rijksuitkeringen (BUIG) hoger dan geraamd (voordeel € 964.000)
 • Het geraamde tekort op het sociaal domein is in 2018 niet ingelopen (nadeel € 1.882.000)
 • Verkoop van onroerend goed en winstneming grondenexploitatie (voordeel € 497.000)
 • Een gedeeltelijke vrijval van de verliesvoorziening voor het A18 Bedrijvenpark (voordeel € 349.000)
 • Het op peil brengen van de voorzieningen voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen voor wethouders (nadeel € 242.000)
 • Diverse projecten waarvan de uitvoering achterloopt en/of doorloopt in 2019. De resterende budgetten hiervan willen we daarom doorschuiven (voordeel € 694.000)

Deze en de overige belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening vindt u in de toelichting op de programma's in het onderdeel "Wat heeft het gekost".

In de volgende diagrammen ziet u waar we in 2018 de middelen aan besteed hebben en waar de middelen vandaan kwamen.

Voorstellen voor resultaatbestemming

We stellen u voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Voorstel

Bedrag

Rekeningresultaat

-785.890

Afgesproken onttrekkingen aan diverse reserves en voorzieningen

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen 2018 (reserve bovenwijkse voorzieningen)

-15.930

Resultaat afvalstoffenheffing 2018 (voorziening afvalstoffenheffing)

238.843

Resultaat afvalstoffenheffing 2018 (algemene reserve)

198.396

Innovaties sociaal domein (reserve sociaal domein)

331.685

Resultaat sociaal domein (reserve sociaal domein)

1.888.974

Totaal te onttrekken aan diverse reserves en voorzieningen

2.641.968

Resultaat na afgesproken uitnamen

1.856.078

Doorschuiven van restant budgetten projecten 2018 naar 2019

Project Datasturing

144.480

Project Doorontwikkeling digitalisering

119.000

Project Herstelplan bomen

182.500

Project Converteren objecten van m3 naar m2

80.000

Project Pilot jeugd POH / SOH

58.228

Afwaardering Schoollocatie Vorden

110.000

Toe te voegen aan de algemene reserve

694.208

Resultaat, toevoegen aan de algemene reserve

1.161.870

Bedragen x € 1 ( - = onttrekken aan de voorziening, bestemmingsreserve of algemene reserve)

Toelichting resultaatbestemmingen

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen
Voor bovenwijkse voorzieningen hebben we € 15.930 in rekening gebracht. De bijdragen voegen we in overeenstemming met de verslaggevingsregels toe aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve.

Resultaat afvalstoffenheffing
Op de afvalverwijdering en - heffing hebben we een nadelig resultaat behaald. We dekken dit tekort voor een deel (€ 238.843) uit onze voorziening afvalstoffenheffing, die daarmee volledig is uitgenut. Het overige deel (€ 198.396) komt uit de algemene reserve.

Innovaties sociaal domein
Binnen de bestemmingsreserve Sociaal domein heeft u in totaal € 750.000 uitgetrokken voor innovaties. In 2018 hebben we hieraan voor € 331.685 besteed. Dit bedrag wordt ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. In totaal hebben we nu € 549.329 uitgegeven zodat nog een bedrag van € 200.671 resteert.

Resultaat sociaal domein
Op het sociaal domein hebben we nadelig resultaat behaald van € 1.888.974. Ook voor 2018 bleek het een te zware opdracht om binnen de beschikbare rijks- en eigen budgetten te blijven. Het geraamde tekort kon niet worden ingelopen cq worden omgebogen mede door de toename van de kosten voor jeugdzorg en WMO. Het resultaat wordt ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal domein gebracht. Na aftrek van dit resultaat en de innovaties resteert een reserve van € 4.430.000. Voor het verloop van deze reserve verwijzen we naar de toelichting op het eigen vermogen (3.3.3)

Project Datasturing
In januari 2018 zijn we in Bronckhorst gestart met het project Datasturing. Door vertraging en het ontbreken van de benodigde capaciteit voor de uitvoering van het project zijn niet alle middelen benut. We willen het project voortzetten in 2019.

Project Doorontwikkeling digitalisering
 
Door de late vaststelling van “Onze dienstverlening, ons visitekaartje” in 2017 is een groot gedeelte van het budget uit 2017 meegenomen naar 2018. Er was in 2018 onvoldoende capaciteit om alle projecten van twee jaren in één jaar uit te voeren en er werd pas eind 2018 een randvoorwaardelijk project (Content Management Interoperability Services (CMIS) koppeling) opgeleverd. Hierdoor konden diverse projecten nog niet starten. Het project Datasturing heeft een relatie met het project Doorontwikkeling digitalisering. In 2019 willen we met datasturing, zaakgericht werken, digitalisering sociaal domein etc. volop aan de slag.

Project Herstelplan bomenplan
Het “Herstelplan bomen” voeren we in de periode 2018 tot en met 2020 uit. Hiervoor heeft uw raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van de ongekende warme en droge zomer/herfst hebben we niet alle voorgenomen werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het planten van de bomen is uitgesteld tot voorjaar 2019. Dat hebben we gedaan omdat er een grote kans zou zijn geweest dat de bomen dood zouden gaan als gevolg van droogte als we ze in het najaar hadden geplant. Daarnaast zijn de snoeiwerkzaamheden later gestart dan gepland en gedeeltelijk doorgeschoven naar 2019.

Project converteren objecten van m3 naar m2
Voor de uitvoering van de wetswijziging in de Wet onroerende zaakbelastingen moeten alle objecten geconverteerd worden van m3 naar m2. De conversie van het WOZ-bestand is nog niet uitgevoerd. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) rolt dit project in fasen uit. Naar verwachting is Bronckhorst in 2020 aan de beurt.

Project Pilot jeugd POH / SOH
Met de pilot worden huisartsen ondersteund door Praktijk of Specialistische ondersteuners bij het signaleren van psychosociale- en psychiatrische problemen bij jeugdigen. De pilot wordt in 2019 verlengt met een periode van twee jaar. Hierbij geven we huisartsen die nog niet mee doen, de gelegenheid om mee te doen. De onderschrijding op het budget in 2018 willen we als (gedeeltelijke) dekking inzetten voor het vervolgproject.

Afwaardering Schoollocatie Vorden
Door de fusie van scholen in Vorden is het pand van de Vordering in 2018 vrijgekomen. We onderzoeken of er een ander bestemming mogelijk is. We verwachten hierover in 2019 duidelijkheid. De in 2018 beschikbare middelen om de huidige boekwaarde van dit pand op te vangen willen we doorschuiven naar 2019.

Mensen maken Bronckhorst

Bronckhorst is een prachtig gebied met een vitale samenleving. We kijken met optimisme naar de toekomst. De resultaten in deze jaarrekening bieden daarvoor een goede basis. Als college zijn we trots op wat we tot nu toe samen bereikt hebben!

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst