Leeswijzer

Onze jaarstukken maken wij zo kort, helder en overzichtelijk als mogelijk. We rapporteren op basis van de ambitie die we ons gesteld hebben bij de begroting 2018-2021, we betrekken daarbij de ambities van het coalitieakkoord dat in juni 2018 door de raad is vastgesteld. Waar mogelijk komen onderwerpen maar op één plek aan de orde. De jaarstukken in pdf zijn doorklikbaar (de onderstreepte woorden of zinnen), wat navigeren naar onderliggende stukken en bladeren eenvoudiger maakt. Terug naar waar u was gaat het snelst met de toetsencombinatie Alt + pijl links. Deze jaarstukken zijn voor het eerst ook online, als website voor raads- en collegeleden en ambtenaren beschikbaar. Dit gebruiken we als proeftuin voor het maken van een website voor de begroting 2020-2023, die we ook aan inwoners beschikbaar stellen. De website geeft veel mogelijkheden voor het doorklikken naar beleidsstukken en websites. De betekenis van afkortingen wordt via een mouse-over getoond (stippellijn onder de afkorting). Vanuit de financiële overzichten is het mogelijk door te klikken naar de taakveldenrekening (verantwoordelijkheid college) waarbij als proeftuin programma 1 volledig is gevuld en bij programma 2 t/m 4 alleen de financiële toelichting is ingevuld.

Voor de leesbaarheid tonen we de vermelde cijfers (in euro's) afgerond op duizendtallen, tenzij anders vermeld. Dit betekend dat we soms te maken hebben met afrondingsverschillen. We volgen de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die gelden vanaf 2017.

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. U ziet in het jaarverslag de programmaverantwoording en de paragrafen.

In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2.1) benoemen we de belangrijkste resultaten. Financiële bijzonderheden ziet u niet benoemd binnen de deelprogramma's, maar aan het einde van een programma onder 'Wat heeft het gekost'. De inzet van middelen ziet u daar ook terug, waarbij we aangeven welke investeringen zijn gedaan en hoe reserves zijn ingezet. Ook gaan we in op de belangrijkste afwijkingen tussen de ramingen na wijziging en de uiteindelijke realisatie.

In de 7 BBV paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden, waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico’s.

Jaarrekening

De Jaarrekening bevat financieel-technische overzichten, die gedetailleerder inzicht verschaffen in de financiële situatie van onze gemeente.
De balans (hoofdstuk 3.1) geeft u inzicht in de bezittingen, de schulden en het vermogen van de gemeente aan het begin en aan het eind van het jaar 2018. Het overzicht van baten en lasten(hoofdstuk 3.2) geeft het resultaat per programma en dat van de gemeente als totaal weer.
Naast dit overzicht ziet u bij de toelichtingen op de jaarrekening (hoofdstuk 3.4) het overzicht van baten en lasten weergegeven op kostensoorten (3.4.5) met daarop een toelichting (3.4.6). Hierdoor ziet u de dwarsdoorsnede van alle typen lasten en baten.

Bijlagen

De taakvelden per deelprogramma staan in een bijlage (bijlage 4.1). Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Controleverklaring

De jaarstukken worden door een accountant van een verklaring voorzien waarin hij zijn oordeel geeft. Tevens stelt de accountant vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand zijn gekomen. De controleverklaring en het opgestelde rapport van bevindingen bieden we afzonderlijk aan de raad aan.